പേജ്

ഫാക്ടറി ടൂർ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

5b619aeec200f0264f1e0620d580b41
66a2bbb60ffe801f7cf433aae0b82ee
b78c96617f514e5a34a0ab328c0c8c4

ഗ്വാങ്ഷൂ

img (1)

വെയർഹൗസ്

img (2)

പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്

img (3)

പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ

ഗ്വാങ്ഷൂ

img (1)

ഇൻകമിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെയർഹൗസ്

img (2)

മാമുഫാക്ചറിംഗ് കട

img (4)

കുത്തിവയ്പ്പ് മോൾഡിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് റൂം

img (3)

കുത്തിവയ്പ്പ് മോൾഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ്

img (1)

ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ്

img (2)

ഡിസ്ചാർജ് ടെസ്റ്റർ

img (3)

സ്വിത്ത് ലൈഫ് ടെസ്റ്റർ

img (4)

കട്ടർ ഹെഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റർ

img (5)

പവർ സപ്ലൈ ആക്സസറീസ് ടെസ്റ്റർ

img (6)

പവർ കോർഡ് ബെൻഡിംഗ് ടെസ്റ്റർ

ചിത്രം (7)

2d-ലൈക്ക് ടെസ്റ്റർ

img (8)

സ്ഥിരമായ താപനില ഡ്രൈയിംഗ് ടെസ്റ്റർ

img (9)

റോക്ക്വെൽ കാഠിന്യം ടെസ്റ്റർ